1. Algemene verkoopsvoorwaarden – aanvaarding.

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de klant-consument en de e-commerce website van SELECTALCO van NNP BVBA.

Vooraleer u uw bestelling bevestigt, zullen we u vragen om de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden door een vakje aan te vinken tijdens de bestelling. Het online bestellen door de klant houdt de aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden.  

De dienst aangeboden door SELECTALCO is beperkt tot het Belgische grondgebied. De door ons verkochte artikelen zijn onderworpen aan Belgische accijnzen en BTW. Gezien ieder land verschillende accijns en specifieke douanewetgeving heeft, beperken we onze activiteiten tot het Belgische grondgebied opdat we de wetgevingen van andere landen niet zou schenden.

De website is voorbehouden aan consumenten binnen de privé-sfeer: indien u ten professionele titel koopt, bent u verplicht uw volledige wettelijke gegevens te vermelden en bent u onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden voorbehouden aan professionelen. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op eenvoudige verzoek. Indien u ze niet aanvraagt, erkent u toch hun bestaan en verklaart u ze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

Indien u hoeveelheden bestelt die groter zijn dan normaal toegelaten binnen de privé-sfeer, zal onze administratie uw gegevens kunnen eisen opdat ze de eindbestemming van de bestelde artikelen zou kunnen nagaan.

Om de wetgeving met betrekking tot de douane en accijns te eerbiedigen, moet u uzelf nauwkeurig identificeren, uw verblijfplaats hebben in België en een leveringsadres binnen België opgeven. U kan strafrechtelijk vervolg worden indien u opzettelijk valse details opgeeft.

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden – wijzigingen

SELECTALCO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen.  

 

3. Beperkingen:

Verbod tot verkoop aan minderjarigen  Omwille van onze bekommernis om de bescherming van de jeugd, weigeren wij alcoholische dranken te verkopen aan of te promoten bij minderjarigen (<18 jaar). Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat u uw geboortedatum correct opgeeft opdat ons systeem zou kunnen nagaan of u inderdaad de vereiste leeftijd heeft.

 

4. Bestellingen

SELECTALCO stelt alles in het werk om uw bestelling uit te voeren, zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt. Alle artikelen die we aanbieden zijn in stock op het moment dat zij online worden gezet. De weergave der aangeboden artikelen wordt elke 24 uur bijgewerkt naar gelang veranderingen in de voorraad. Wat betreft producten aan gereduceerde prijs of in promotie of einde der voorraad, is het mogelijk dat alles snel uitverkocht is. Aan de bestellingen wordt voldaan in functie van de chronologische orde waarin ze werden ontvangen. In geval van onvolledige voorbereiding of een indien het product tijdelijk uit stock is waardoor de voorziene levering zou kunnen vertragen, verbindt SELECTALCO zich ertoe contact op te nemen met de klant en deze de kans te geven de reservering volledig of gedeeltelijk te annuleren. Verder behoudt SELECTALCO zich het recht voor contact op te nemen met de klant in geval van een belangrijke bestelling om de echtheid ervan te controleren en behoudt zich eveneens het recht voor de bestelde hoeveelheden te beperken.  

 

5. Reeds bestaand geschil

SELECTALCO behoudt zich het recht voor een bestelling niet te voldoen indien er een geschil is met de klant.  

 

6. Minimum bestelling – leveringskosten en –termijn

SELECTALCO neemt de leveringskosten op zich voor bestellingen, te leveren binnen België, vanaf €150 excl. BTW.

In principe worden de artikelen geleverd binnen de twee à vijf werkdagen na ontvangst van de betaling van de bestelling, met dien verstande dat deze leveringstermijn slechts ter informatie wordt meegedeeld en dat eventuele vertraging niet kan leiden tot een schadevergoeding. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan een vertraging in de levering in geen geval aanleiding geven tot de annulering van de bestelling.  

 

7. Leveringsadres en persoon die de bestelling in ontvangst neemt 

SELECTALCO levert de producten op het adres dat werd doorgegeven door de klant tijdens de bestelling. De klant zal dit adres bijgevolg met precisie opgeven. De persoon die de artikelen in ontvangst neemt op dit adres wordt vermoed naar behoren gemachtigd te zijn door de klant. De klant is volledig verantwoordelijk voor de goede ontvangst van de artikelen op dit adres en ontslaat SELECTALCO uitdrukkelijk van de verplichting bij de levering enig onderzoek te moeten voeren naar de identiteit van de persoon die de artikelen in ontvangst neemt.

 

8. Recht van afstand

De klant heeft het recht om de verkoper in te lichten dat hij afziet van de koop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag na de levering van het product. Binnen deze termijn heeft de klant de mogelijkheid de koopwaar zonder kosten terug te bezorgen met inachtneming van onderstaande instructies: flessen mogen niet geopend of beschadigd zijn en moeten worden teruggezonden in de initiële leveringsverpakking om te verkomen dat ze breken. Iedere fles draagt een volgnummer dat zal worden nagekeken bij de terugkeer ervan. Ieder artikel waarvan het volgnummer niet overeenkomt met een nummer van een recent verkocht artikel zal worden geweigerd. Indien u artikelen wil terugzenden, vragen wij u contact op te nemen met de klantendienst opdat deze u de meest geschikte procedure zou kunnen meedelen om het breken van de flessen te voorkomen. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn recht op terugzending, moeten beide partijen alle betalingen en ontvangen artikelen restitueren, evenals alle eventuele voordelen die voortvloeien uit de bewaring van het artikel of uit de betaling. Indien de flessen beschadigd of open zijn, behoudt SELECTALCO zich het recht voor de volledige betaling te houden of een schadevergoeding te eisen. De klant beschikt niet over het recht van de koop af te zien in volgende gevallen: - wanneer hij artikelen bestelt vervaardigd volgens zijn specificaties of gepersonaliseerde artikelen - wanneer het gaat om een artikel dat, omwille van de aard ervan, niet kan worden teruggezonden of er snel op achteruit gaat of bederft - indien hij niet handelt in de hoedanigheid van consument in de zin van de wet betreffende de marktpraktijken en de bescherming van de consument  

 

9. De prijzen die van toepassing zijn

Behalve in geval van manifeste fout, zijn de prijzen die van toepassing zijn diegene die van kracht zijn op het moment dat bestelling wordt geplaatst. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en leveringskosten niet inbegrepen. De prijzen van de artikelen in promotie zijn enkel geldig gedurende de aangekondigde promotieperiode en binnen de limiet van de beschikbare voorraden. Een manifeste fout wordt gekenmerkt door een prijs die lager is dan 20% van het gemiddelde van de prijzen die gelden bij de concurrentie.  

 

10. Betaling

De koop is pas gesloten mits voorafgaande betaling door de klant. SELECTALCO biedt u een beveiligde online betalingswijze aan die wordt beheerd door meerdere bankservers. Wij komen niet tussen in deze betalingsprocedure. De website van SELECTALCO bewaart geen enkel bankkaartnummer. De betalingsregelingen zijn gecodeerd en worden onmiddellijk gevoerd door de bankservers. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een tekortkoming in  de veiligheid of de betalingsprocedure van deze bankservers.

 

11. Controle bij de levering

Na controle bij de levering bent u vrij om uw bestelling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden, of ze volledig te weigeren, zonder bijkomende kosten. Wanneer u de producten aanvaardt, verklaart u zich akkoord met de gegevens die op uw factuur zijn vermeld. Als u toch ene klacht hebt, gelieve dan binnen de 24 uur met SELECTALCO contact op te nemen. Geen klacht, of het nu gaat om de conformiteit van de producten of de staat waarin ze verkeren, zal worden aanvaard eens de dag na de leveringsdag verstreken is. Eens deze termijn verstreken is, worden elke levering geacht te voldoen.  

 

12. Misbruik van de website  

In geval van misbruik van de website of herhaaldelijke niet-levering van bestellingen veroorzaakt de klant, behoudt SELECTALCO zich het recht voor alle nuttige maatregelen te nemen met het oog op de bescherming van haar belangen en de vergoeding van de eventueel geleden schade. Na twee niet-leveringen zal uw account worden geblokkeerd.

 

13.Onze gegevens

U kan contact opnemen met SELECTALCO op volgend adres: NNP SPRL, Charleroisesteenweg 13, 1060 Brussel, via info@selectalco.be , per telefoon 025885122 of per fax 024235429, KBO en BTW nummer: BE 0463 899 035.

 

14. Alcohol

Wij nodigen u uit op verantwoorde wijze te drinken. Hoewel alcohol een wijdverspreid product is in onze samenleving dat quasi overal gekocht en geconsumeerd kan worden, wensen wij u eraan te herinneren dat alcoholische dranken niet geheel onschadelijk zijn: zij kunnen leiden tot een problematische consumptie of zelfs tot ernstige afhankelijkheid. Overdreven alcoholgebruik leidt niet alleen tot ziektes en voortijdige sterfgevallen, maar heeft eveneens zeer negatieve invloeden op individueel, sociaal en economisch vlak. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het gevaar dat rijden onder invloed betekent of de consumptie van alcohol door zwangere vrouwen of door jongeren.

 

15.Bevoegde jurisdictie – elektronisch bewijs

Door het gebruik maken van de diensten van SELECTALCO, deze website inbegrepen, aanvaardt u dat indien er zich een geschil voordoet enkel de Belgische wet van toepassing is en enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. Onverminderd andere eventuele bewijsmiddelen, aanvaarden de partijen elektronische bewijsmiddelen binnen het kader van hun contractuele verhoudingen.