Omwille van onze bekommernis om de bescherming van de jeugd, weigeren wij alcoholische dranken te verkopen aan of te promoten bij minderjarigen (<18 jaar). Het is bijgevolg absoluut noodzakelijk dat u uw geboortedatum correct opgeeft opdat ons systeem zou kunnen nagaan dat u inderdaad de vereiste leeftijd heeft. Indien u niet meerderjarig bent, gelieve deze website te verlaten. Indien u zich per vergissing heeft geregistreerd als gebruiker en u bent niet meerderjarig, gelieve dan een e-mail te sturen met als vermelding “geboortedatum ongeldig” en uw emailadres naar info@selectalco.be. U zal worden verwijderd uit onze directory.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden (“ Gebruiksvoorwaarden”). Wij nodigen u uit ze aandachtig te lezen alvorens deze website op enigerlei wijze te gebruiken.

Door het verdere bezoeken van deze website of het gebruik ervan, geeft u uw formele akkoord met deze voorwaarden. Indien u tijdens het lezen van deze voorwaarden merkt dat u het er oneens mee bent of indien u ze niet aanvaardt, vragen wij u deze website niet verder te gebruiken.

 

1.Doel en inhoud van de website

Deze website is een gids in uw zoektocht naar informatie betreffende de producten en diensten van SELECTALCO. SELECTALCO beoogt u via deze website een makkelijke, snelle en verbeterde toegang te verlenen tot informatie haar betreffende. Verder verleent deze website u ook toegang tot een online winkeldienst die u toelaat alcoholische dranken aan te schaffen, mits aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

 

2.Contactgegevens

Indien u meer informatie wenst of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via volgend adres: NNP SPRL, Charleroisesteenweg 13, 1060 Brussel; via info@nnp-belgium.be, per telefoon 025885122 of per fax 024235429. KBO - en BTW nummer: BE 0463 899 035.

 

3.Aard van de aangeboden informatie

De beschikbare informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan bijgevolg niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website evenals alle aangeboden materiaal is beschikbaar in “de huidige stand van zaken” en zonder dat er garanties worden geboden. Het gebruik van deze website en van de informatie die erop terug te vinden is, is dan ook geheel op eigen risico.

 

4.Verantwoordelijkheid

SELECTALCO levert grote inspanningen opdat de beschikbare informatie compleet, correct, volledig en à jour zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten voorkomen in de informatie die te uwer beschikking staat. Indien de verspreide informatie fouten bevat of bepaalde informatie onbeschikbaar is, zal SELECTALCO dit zo snel mogelijk rechtzetten. Indien u fouten opmerkt in de beschikbare informatie, kan u altijd contact opnemen met SELECTALCO. SELECTALCO spant zich in om de website te beveiligen met alle redelijke middelen en om zo goed als mogelijk eventuele ongemakken ten gevolge van technische fouten te voorkomen. SELECTALCO kan niettemin de mogelijkheid niet uitsluiten dat kwaadwillige technische praktijken of niet toegelaten tussenkomsten zich voordoen. Daarom kan SELECTALCO niet verzekeren dat de toegang tot de website niet onderbroken zal worden of dat er zich niet op een andere manier ongemakken zullen voordoen ten gevolge van dergelijke problemen. SELECTALCO kan echter in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of van de beschikbaar gestelde informatie. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor alle eventuele schade geleden door uw computersysteem of voor elk verlies van gegevens optredend bij het downloaden van informatie.

 

5.Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden op deze website mogen niet worden gereproduceerd of verspreid bij het publiek zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van SELECTALCO. De afbeeldingen, teksten en catalogi die door andere gebruikers op deze website zijn gezet mogen niet worden gereproduceerd of verspreid bij het publiek zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende. De naam en het logo SELECTALCO zijn beschermde namen en merken van NNP BVBA.

 

6.Het uploaden van bestanden

Deze website geeft u niet de mogelijkheid afbeeldingen of teksten up te loaden op onze site SELECTALCO.

 

7.Wijzigingen

SELECTALCO behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor de laatste keer gewijzigd en nagekeken op 15 oktober 2012.

 

8.Bescherming van uw persoonsgegevens

SELECTALCO respecteert uw privé-leven. De gegevens die u meedeelt via onze website worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie hieromtrent kan u onze Privacy Statement raadplegen.

 

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden, de algemene verkoopsvoorwaarden en de Privacy Statement worden geregeld door het Belgisch recht. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u dat in geval van een geschil de hoven en rechtbanken van Brussel uitsluitend bevoegd zijn.